Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM | Nota juridică privind unele aspecte ale implementării noului sistem de finanțe publice locale

vezi mai mult

ADRESAREA CALM privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018
30.01.2018     
 
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
30.01.2018     
 
Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor
01.12.2017     
 
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice
27.11.2017     
 
ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”!
14.11.2017     
 

Nota juridică privind unele aspecte ale implementării noului sistem de finanțe publice locale

      
04.02.2015    

1. Context.

După un an de pilotare, la 1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 267  din  01.11.2013 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice locale nr.397 din 16.10.2003. La scurt timp după intrarea în vigoare a noii legi, în adresa CALM au parvenit un număr considerabil de solicitări și informații din partea autorităților publice locale de nivelul întâi care semnalează dificultăți în implementarea noului sistem de finanțe publice locale.  Aceste dificultăți se referă la modul în care unele autorități publice înțeleg să aplice noua legislație, fapt care pune în pericol însăși atingerea obiectivelor noului sistem de finanțe publice locale și de relații bugetare. Astfel, deși conform art.3 a noii legi, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale constituie elemente independente care se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţii de autonomie financiară, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii privind administraţia publică locală,  mai multe direcții de finanțe continuă vechea practică de imixtiune și ingerință în procesul de adoptare a bugetelor locale, chiar dacă legea nu le oferă o astfel de atribuție. În speță, una din direcții spre exemplu a obligat o autoritate locală să modifice proiectul bugetului și să excludă cheltuielile prevăzute pentru deplasări, în alt caz alte cerințe arbitrare, chiar dacă banii respectivi din bugetul local sunt cu destinație generală, provin din venituri locale, etc.

În acest context, CALM i s-a cerut să vină cu o analiză a cadrului legislativ actual, pentru a da o apreciere juridică (i)legalității acțiunilor direcțiilor raionale de finanțe care continuă practica de imixtiune în procesul bugetar local.        

2. Constatări.

2.1 Practica de imixtiune a direcțiilor de finanțe contravine principiilor constituționale de organizare și funcționare a autorităților publice locale.

Art. 109 din Constituție consfințește faptul că administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. În continuarea prevederilor constituționale, Legea privind administrația publică locală stabilește că autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitându-și, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat. 

2.2 Noua legislație din domeniul finanțelor publice locale prevede expres lipsa raporturilor financiare de subordonare. 

Cum s-a menționat și mai sus, conform art. 3 a noii legi, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale constituie elemente independente care se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţii de autonomie financiară, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii privind administraţia publică locală. În nota informativă care însoțea proiectul legii, autorii au menționat și mai expres că conform modificărilor și completărilor propuse, între bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul unu și cele de nivelul ai doilea NU VOR EXISTA RAPORTURI FINANCIARE DE SUBORDONARE.

2.3 Acțiunile direcțiilor raionale de finanțe de a cere modificarea bugetelor locale aprobate, de a accepta sau respinge ceva legat de bugetele locale de nivelul întîi sunt contrare noii legi și noului sistem de finanțe publice locale.

Conform art. 20 din Legea finanțelor publice locale și art. 14, alin.(1), lit.n) din Legea privind administrația publică locală, singura autoritate abilitată cu dreptul de a aproba bugetul unității administrativ teritoriale (de nivelul unu) este consiliul local respectiv. Proiectul bugetului, conform art. 19 din Lege este elaborat de autoritatea executivă de nivelul unu. Analiza prevederilor legale respective, ca de altfel a întregii legislații din domeniu, nu oferă direcției de finanțe dreptul de a interveni în acest proces. De asemenea, art. 6 din Legea privind administrația publică locală prevede expres că, între autorităţile publice de nivelul întîi şi cele de nivelul al doilea nu există raporturi de subordonare. În același timp, relațiile între APL I și APLII  au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. Maximum la ce pot pretinde APL II (inclusiv subdiviziunile sale - direcțiile de finanțe) în relațiile bugetare cu APL I este soluționarea problemelor/chestiunilor de interes comun în colaborare cu acestea. Prin urmare direcțiile raionale ar putea face demersuri doar în forma de solicitare, de pe poziții de egalitate și cu acordul APL I, dar nu de pe poziții de superioritate, cu impunerea, acceptarea sau refuzarea unor elemente din bugetul adoptat.

În argumentarea celor menționate mai sus este și faptul că articolul 21 din Legea finanțelor publice locale, care oferea autorităților locale de nivelul doi anumite atribuții în raport cu bugetele locale de nivelul unu a fost exclus și nu mai are putere juridică.

Conform art. 26 din Legea finanțelor publice locale, după aprobarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, autoritatea executivă respectivă prezintă direcţiei finanţe o copie a deciziei privind aprobarea bugetului, legalizată de secretarul autorităţii reprezentative şi deliberative. Conform acestei prevederi, este clar faptul că autoritatea executivă prezintă doar cu titlu de informare o copie a bugetului aprobat direcției finanțe a UTA de nivelul doi. Aceasta din urmă nu are nici un drept de a aproba sau de a respinge sau de a cere modificări în bugetul aprobat de autoritatea expres prevăzută de lege: consiliul local.

Art. 27 din aceeași lege, care stabilește modul de rectificare a bugetelor locale, la fel nu stabilește nici un drept de amestec pentru direcția raională de finanțe.

3. Concluzii

3.1 Adoptarea noii legi a finanțelor publice locale constituie un pas important în realizarea reformei sistemului de finanțe publice locale. Totuși impactul acestei legi este substanțial redus de modul în care acesta este implementat în practică. Alături de reformarea sistemului de transferuri, noua legislație a avut ca obiectiv de bază asigurarea reală a autonomiei financiare a autorităților locale și excluderea factorului politic și a elementului arbitrar în relațiile inter-bugetare. Modul în care unele direcții de finanțe înțeleg noua legislație și dorința lor de a păstra controlul lor asupra autorităților locale diminuează substanțial impactul pozitiv al reformei.

3.2 Acțiunile direcțiilor de finanțe de imixtiune în procesul de adoptare a bugetelor locale sunt lipsite de suport legal. Legea nu prevede dreptul acestora de a dicta autorităților locale, de a impune operarea modificărilor, etc. în procesul de adoptare a bugetelor locale.

3.3 În cazul în care se atestă o astfel de imixtiune din partea direcțiilor de finanțe, autoritățile locale de nivelul unu trebuie să solicite un document/răspuns/poziție în scris, care va servi drept temei și dovadă ulterior pentru contestarea acțiunilor ilegale ale acestora în instanțele competente.

3.4 Conform legislației în vigoare, autoritățile locale de nivelul unu sunt libere să adopte bugetul conform priorităților proprii, în condițiile legii (de exemplu cu respectarea cerințelor privind prioritatea unor cheltuieli, etc.). Banii proveniți din transferuri cu destinație generală (de echilibrare), din veniturile proprii pot fi planificați cheltuiți conform necesităților localității și planurilor strategice locale. Autoritățile raionale, cu atît mai puțin direcțiile raionale, nu au dreptul de imixtiune în afacerile locale ale unităților administrativ teritoriale de nivelul unu.    

Executor: Ion Beschieru, expert CALM, Tel. 0 (22) 22 35 09