Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM | Aviz la Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi funcţionarea organul local de specialitate în domeniul învățămîntului

vezi mai mult

ADRESAREA CALM privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018
30.01.2018     
 
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
30.01.2018     
 
Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor
01.12.2017     
 
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice
27.11.2017     
 
ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”!
14.11.2017     
 

Aviz la Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi funcţionarea organul local de specialitate în domeniul învățămîntului

      
04.02.2015    

1. Consideraţii generale

În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit o solicitare din partea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi funcţionarea organului local de specialitate în domeniul învățămîntului.

CALM a analizat prevederile documentului în cauză în conformitate cu procedurile interne și prin prisma respectării drepturilor și intereselor autorităților publice locale şi a principiilor de organizare și funcționare a administraţiei publice locale și a ajuns la concluziile expuse mai jos.

2. Legislația aplicabilă

v Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 14, pag.14

v Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994;

v Legea privind descentralizarea administrativă, Nr. 435-XVI din 28.12.2006;

v Legea privind administraţia publică locală, Nr. 436-XVI din 28.12.2006;

v Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Nr. 152 din 17.07.2014

3. Constatări

3.1 Proiectul Regulamentului-tip cu privire la organizarea şi funcţionarea organului local de specialitate în domeniul învățămîntului contravine prevederilor Codului Educaţiei şi Legii cu privire la descentralizarea administrativă în partea ce ţine de atribuţiile în privinţa instituţiilor preşcolare.     

În mai multe puncte ale art. 8 din proiectul Regulamentului-tip se stabilesc atribuţii pentru organul local de specialitate în domeniul învăţământului în privinţa instituţiilor de învățământ preşcolare, fapt care contravine prevederilor articolului 4 din Legea privind descentralizarea administrativă şi art. 21 din Codul Educaţiei.

Astfel, art. 4, alin. (1), lit. h) din Legea privind descentralizarea administrativă stipulează clar că construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi extraşcolare (creşe, grădiniţe de copii, şcoli de artă, de muzică) este o competenţă proprie a autorităţilor locale de nivelul întîi, nu pentru cele de nivelul doi cum ar rezulta din proiectul Regulamentului-tip în cauză.

În acelaşi sens, art. 21 din Codul Educaţiei stabileşte în alin. (1) că instituţiile publice de educaţie timpurie (educaţie antepreşcolară şi învăţămînt preşcolar) şi de învăţămînt extraşcolar (de nivel local) sînt înfiinţate, reorganizate şi lichidate de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi.

De asemenea, art. 142, lit. j) din Codul Educaţiei stabileşte că autorităţile publice de nivelul întîi angajează şi eliberează personalul de conducere al instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt.

Contrar prevederilor legale menţionate mai sus, proiectul regulamentului-tip stabileşte la art. 8, lit. g) faptul că organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului propune înfiinţarea/reorganizarea/lichidarea instituţiilor de învăţămînt (PREŞCOLAR, primar, gimnazial, liceal, extraşcolar) din teritoriul dat, în condiţiile stabilite de lege;

La litera j) proiectul regulamentului-tip prevede o altă ingerinţă în competenţele stabilite de lege pentru autorităţile locale de nivelul unu, stabilind că organul de specialitate în domeniul învățământului evaluează  performanţele şi organizează atestarea personalului didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţământ PREŞCOLAR, primar, gimnazial, liceal, extraşcolar din unitatea teritorial-administrativă  respectivă;

Litera w) al aceluiaşi articol din proiect prevede că organul de specialitate elaborează prognoze privind necesarul de cadre didactice, stabileşte şi aprobă statele de personal ale instituţiilor de învăţământ PREŞCOLAR, primar, gimnazial, liceal, extraşcolar din unitatea teritorial-administrativă respectivă, fapt care de asemenea contravine expres cadrului legal invocat mai sus.

Prevederi similare care contravin prevederilor exprese ale cadrului legislativ în vigoare se conţin şi în alte articole ale proiectului de Regulament-tip (spre exemplu şi la art. 9).

CALM consideră ca acestea, reprezintă o încercare de a da o aparenţă de legalitate, unor acţiuni de imixtiune din partea direcţiilor raionale de învăţămînt (viitorul organ local de specialitate în domeniul învăţămîntului)

4. Propuneri

4.1 Luînd în considerare cele menţionate mai sus, CALM propune excluderea cuvîntului preşcolar în următoarele articole din proiectului Regulamentului-tip: art. 8, lit. g), j), w) şi art. 9) lit. c).

Executor: Ion Beschieru, expert CALM, Tel. 22 35 09

CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA AVIZUL